Rodzaje dofinansowań

Sprawdź, jak możesz rozwinąć swoje działania

Programy Unii Europejskiej wspierają rozwój wszelkich branż przedsiębiorstw i całej gospodarki, aby polskie firmy nie odbiegały potencjałem od zagranicznych. W zależności od możliwości programu ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie utworzenia nowej firmy, rozbudowę przedsiębiorstwa, zakup wyposażenia technologicznego, rozszerzenie oferty firmy, wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym lub zmian organizacyjnych.

Wielkość dotacji uzależniona jest od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy ubiegającej się o dotację. O dotację starać się mogą mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną w Polsce. Głównymi odbiorcami są przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP oraz jednostki naukowe, klastry, instytucje otoczenia biznesu: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe.

Na co pomożemy Ci uzyskać bezzwrotne dotacje unijne na rozwój przedsiębiorstwa?

 • Budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych
 • Działania promocyjne
 • Leasing
 • Koszty ogólne
 • Najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków
 • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń
 • Zakup materiałów i prac budowlanych
 • Zakup nieruchomości i budynków
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how

Dofinansowane mogą zostać również przeznaczone na analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze, szkolenia, wynagrodzenia pracowników.

Prace badawczo-rozwojowe

dofinansowania dofinansowania na innowacje

Firmy, które mogą starać się o dotację B+R muszą realizować cel innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Innowacja produktowa ma na celu opracowanie nowego produktu lub usługi, a innowacja procesowa ma na celu wprowadzenie nowych lub ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

O dofinansowanie prac B+R mogą występować przedsiębiorcy, a także konsorcja naukowe w skład, których wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca oraz jednostka naukowa. W działaniach tego rodzaju mogą startować również grupy przedsiębiorców działających wspólnie, w skład których wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Na jakie działania B+R pomożemy Ci dotrzymać dotacje:

 • Badania przemysłowe
 • Fundusze europejskie na badania i rozwój
 • Pierwsze wdrożenie przemysłowe, uruchomienie pierwszej produkcji
 • Prace rozwojowe, prace demonstracyjne
 • Tworzenie prototypów, walidację produktów
 • Wzornictwo, uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Na jakie działania pomożemy Ci zoptymalizować wydatki?

 • Komercjalizację wyników badań
 • Ochronę własności przemysłowej
 • Realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • Tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
 • Tworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
 • Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do prac B+R
 • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie
 • Zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
 • Zakup wyników badań z jednostek naukowych

Kluczowa i podlegająca ocenie jest wartość naukowa projektu, dorobek wykonawców, możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce, posiadanie zasobów materialnych i prawnych, przewidywane efekty ekonomiczne.

Dotacje na rozwój obszarów wiejskich

dofinansowanie rolnictwa

Dotacja dla obszarów wiejskich to szansa na rozwinięcie biznesu poza aglomeracjami miejskimi.  Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich daje możliwość realizacji dużej ilości istotnych inwestycji. Dzięki takiemu dofinansowaniu gospodarstwo może stać się nowoczesne i konkurencyjne.

Wsparcie dotyczy inwestycji, które związane są z przetwórstwem i wprowadzaniem na rynek produktów pochodzących z handlu i produkcji: jaj, lnu, konopi, miodu, mleka, mięsa, owoców, roślin oleistych wysokobiałkowych, warzyw, zbóż, ziemniaków, przetwórstwa roślin na produkty do celów energetycznych i usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Na co pomożemy Ci pozyskać bezzwrotną dotację?

 • Budowę, przebudowę czy remont połączony z modernizacją pomieszczeń
 • Koszty wdrażania systemów zarządzania jakością
 • Zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej
 • Zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży
 • Zakup oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania
 • Zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwia uzyskanie znacznych środków pieniężnych. Dofinansowanie na rozwój obszarów wiejskich będzie wypłacane w ramach 6 filarów:
 • Wsparcie efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną odporną na zmianę klimatu
 • Wzmacnianie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa
 • Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie
 • Promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, a także ograniczanie ubóstwa
 • Wspieranie poprawy konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa
 • Promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwa, wsparcie organizacji łańcucha żywnościowego

Odnawialne źródła energii

panele słoneczne energia wiatru

OZE Odnawialne Źródła Energii zyskują na popularności, wskutek zmieniającym się regulacji środowiskowych i energetycznych, a także globalnej presji politycznej i społecznej.

Inwestycje możliwe do sfinansowania:

 • biogaz
 • biomasa
 • energetyka wiatrowa
 • energetyka wodna
 • fotowoltaika
 • geotermia
 • rozwiązania hybrydowe
 • sieci przesyłowe dla OZE

Konkursy umożliwiają dofinansowanie kosztów związanych z budową nowych lub rozbudową istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach w mocy powyżej 1 MW.

Koszty kwalifikowane do sfinansowania:

 • analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze (w tym niekiedy także koszt opracowania Studium Wykonalności/Biznesplanu jako załącznika do wniosku o dofinansowanie)
 • materiały i prace budowlane
 • najem, dzierżawa lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków,
 • zakup nieruchomości i budynków
 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń (wraz z kosztami ich instalacji i uruchomienia)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji

Najważniejsze kryteria przyznania dotacji to efektywność i potencjał wnioskodawcy. Efektywność charakteryzuje się ilością produkowanych MWh w przeliczeniu na kwotę dotacji lub ilości unikniętej emisji dwutlenku węgla. Kryterium potencjału wnioskodawcy odnosi się do wykazywanego przez wnioskodawcy doświadczenia w podobnych inwestycjach oraz posiadania wykwalifikowanej kadry.

Dotacje na rozwój obszarów wiejskich

Projekty infrastrukturalne

infrastruktura

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej Polska zrealizowała wiele strategicznych inwestycji takich jak budowa sieci autostrad, budowa terminalu LNG, szereg dużych zakładów zagospodarowania odpadami, które warunkują jakość życia mieszkańców. Możliwa jest poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej, chociażby budowa obwodnic. Projekty drogowe mają spowodować podniesienie jakości, spójności i jednolitej sieci transportowej TEN-T na terenie całego kraju. Podmioty publiczne mają szansę uszykać dofinansowanie w wysokości 85% całej inwestycji.

Dotacje infrastrukturalne przeznaczane są na projekty z następujących obszarów:

 • infrastruktura transportowa
 • infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
 • infrastruktura dziedzictwa kulturowego
 • infrastruktura służby zdrowia

Pozostałe

dofinansowanie na rozwój - kawiarnia

Wiele firm boi się starać o dofinansowanie z góry zakładając niepowodzenie w pozyskaniu dotacji przez co wiele ciekawych projektów zostało spisanych na straty. Najefektywniej rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają niewiele do stracenia i nie boją podejmować się ryzyka. Istotna jest hierarchizacja potrzeb firmy ze względu na zwykle ograniczone środki, przy wdrażaniu nowych strategii biznesowych, w perspektywie wielu planów i celów rozwojowych.

Tematy z naszej branży, w których pomożemy Ci otrzymać dotację:

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Biznes i przedsiębiorczość
 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
 • Informatyzacja i e-społeczeństwo
 • Kultura i dziedzictwo
 • Nauka i edukacja
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona zdrowia
Przewiń do góry