FB Ln Ln
down

Aktualności

Dotacja na inwestycje dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego

W dniu 26 lipca 2022 roku został ogłoszony nabór do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które negatywnie zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie.

Wdrożenie innowacji przez MŚP dla firm z Polski Wschodniej

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze do 5 sierpnia 2022 r. prowadzi nabór wniosków do konkursu w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Polska Wschodnia.

HYDROSTRATEG - konkurs na innowacje związane z poprawą efektywności wykorzystania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce

NCBiR już 18 lipca rozpoczyna nabór wniosków do konkursu w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Wartość dofinansowania projektów wynosi od 3 mln do 25 mln zł.

Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Na koniec lipca 2022 roku zostało zaplanowane ogłoszenie konkursu kierowanego do MŚP z województwa łódzkiego, który dotyczy inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

ROBOGRANT — dofinansowanie dla firm produkcyjnych

Robogrant to bezzwrotny instrument finansowy wpierający robotyzację i automatyzację przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Wielkość dofinansowania wyniesie do 85%, a wartość projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania to 1 mln zł.

NUTRITECH żywienie w świetle nowych wyzwań społecznych i klimatycznych

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna 30 czerwca nabór wniosków do konkursu dedykowanego dla mikro-, małych, średnich oraz dużych firm. W ramach działania można pozyskać dofinansowanie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

GOSPOSTRATEG — społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

IX konkurs Gospostrateg, w ramach którego dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie). Czas przeznaczony na realizację projektu do 36 miesięcy.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

Internacjonalizacja MŚP to konkurs mający na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dotacja od ZUS jest kierowana dla firm MŚP oraz dużych z przeznaczeniem na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close